LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

ESCAPE – Suomen luonnonvaraisten kasvien etäsuojeluhanke

Mikä ESCAPE-hanke on?

ESCAPE eli Suomen luonnonvaraisten kasvien ex situ- eli etäsuojeluhanke (Ex-situ conservation of Finnish native plant species) on EU Life+ -varoin rahoitettu hanke, jota toteuttavat Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus. Osarahoitus hankkeeseen saadaan Suomen ympäristöministeriöstä. Viisivuotinen hanke jatkuu elokuun 2017 loppuun saakka. Tämän jälkeen Helsingin yliopisto on sitoutunut rahoittamaan hankkeessa perustetun siemenpankin toimintaa.

Mitä ex situ -suojelu on?

Luonnonvaraisten eliöiden ex situ- eli etäsuo­jelu tarkoittaa suojelua luonnollisen elin­paikan ulkopuolella. Se täydentää in situ -suojelua, joka tarkoittaa lajin elinkyvyn turvaamista sen alkuperäisellä elinalueel­la. Ex situ -suojelua tekevät esimerkiksi eläintarhat, akvaariot, kasvitieteelliset puutarhat ja erilaiset geenipankit.

Miksi monimuotoisuus häviää?

Luonnon monimuotoisuuden köyhty­minen on yksi suurimpia ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavia tekijöitä. Alkuperäisten luonnonvaraisten lajien elinolojen heikentyminen ja esiintymien pirstoutuminen rajoittavat lajien elinkel­poisuutta, vähentävät geneettistä moni­muotoisuutta ja saattavat lopulta johtaa lajien sukupuuttoon. Hävinneitä lajeja ei voida tuoda enää takaisin. ESCAPE tur­vaa osaltaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä tuleville sukupolville.

Mitä ESCAPE tekee?

ESCAPE tuo uhanalaisia kasvilajeja ex situ -suojelun piiriin ja kehittää suojelun menetelmiä.

Siemenpankkeja ja syväjäädytystä

Kasvien varmuusvarastointia varten Helsingin yliopiston Kumpulan kasvi­tieteelliseen puutarhaan on perustettu kansallinen luonnonvaraisten kasvien siemenpankki. On myös kasvilajeja, jotka evät tee säi­lömiskelpoisia siemeniä. Niitä voidaan säilyttää puutarhojen ulkokokoelmissa tai eristää niistä solukoita, joita säilytetään syväjäädytettyinä. Oulun yliopiston kas­vitieteellinen puutarha vastaa ESCAPE-hankkeessa lajien syväjäädytyksestä. Solukoita voidaan myöhemmin sulattaa ja yksilömääriä kasvattaa mikrolisäyksen avulla. ESCAPE tarjoaa mahdollisuuden soveltaa näitä menetelmiä uhanalaisten lajien suojeluun.

Maastosta kerätyt siemenet puhdistetaan vetokaapissa (Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus) Puhdistetut siemenet käydään mikroskoopin alla läpi (Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus)
Siemenpankkiin valitut siemenet kuivataan (Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus) Siemenpankkiin talletettavat siemenet suljetaan ilmatiiviiseen foliopussiin (Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus)

Luontoon palauttamista ja avustettua leviämistä

Ex situ -suojeltua kasvimateriaalia voi­daan palauttaa luontoon, yleensä alkupe­räiselle kasvupaikalle. Ilmastonmuutoksen myötä on noussut esille myös mahdollisuus viedä uhan­alaisen lajin yksilöitä uusille alueille. Avustetussa leviämisessä lajeja autetaan siirtymään uusille, ilmastoltaan sopi­ville alueille entisten käydessä ilmaston muuttuessa sopimattomiksi. ESCAPE-hankkeessa tutkitaan ex situ -suojeltujen kasvien käyttämistä molemmissa tarkoi­tuksissa.

Viestintää

ESCAPE lisää päättäjien ja suuren yleisön tietoisuutta uhanalaisten kasvilajien suojelusta sekä kasvien ja kasvikunnan merkityksestä ihmiskunnalle.

Hankkeen taustaa

ESCAPE -hanke toteuttaa osaltaan maa­ilmanlaajuista kasvistonsuojelustrategiaa, jonka tavoitteet Suomi on hyväksynyt. Näiden tavoitteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä 75 prosenttia uhanalaisista kasvilajeista on ex situ -suojelun piirissä ja 25 prosenttia niistä on mukana luontoon­palauttamisohjelmissa.

Tällä hetkellä Suomen putkilokasvilajeista 197 kuuluu uhanalaisuuskategorioihin vaarantunut, uhanalainen tai äärimmäi­sen uhanalainen ja vain 11 prosenttia niistä on ex situ -suojeltu. Suojelun kehit­tämiselle on siis suuri tarve.

 

Yhteydet

Projektin johtaja, dos. Marko Hyvärinen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Projektikoordinaattori, dos. Sanna Laaka-Lindberg (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

www.facebook.com/kasvitieteellinenpuutarha

Materiaaleja aikajärjestyksessä (osin englanniksi)

Katso myös:

ENSCOBASE - Euroopan siemenpankkiverkoston tietokanta  ENSCOBASE - Euroopan siemenpankkiverkoston tietokanta

     

Sivun vastuuhenkilö: 
Sanna Laaka-Lindberg
27.3.2018