LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Anders Albrecht

Intendent, Principal Investigator

Forskningsteman

Informationskällor

Jag är intendent Flug- och stekelteamet. Mitt samlingsansvar omfattar de inhemska halvvingarna och de små insektsordningarna. Min forskning inriktar sig huvudsakligen på halvvingarnas taxonomi, utbredning och artskydd. Mitt huvudprojekt för tillfället är en illustrerad bestämningsguide över Finlands och Nordeuropas bladlöss. Jag utvecklar även torrpreparationsmetodik för mjuka småkryp. Efter bästa förmåga strävar jag också till att popularisera min forskning och sprida kunskap om bl.a. insekter, växter och svampar via massmedia och undervisning.

Bladlustaxonomi, Bestämningsguide över Finlands och Nordeuropas bladlöss

Bladlössen har utvecklat effektiva metoder att avskräcka forskare. De är små, mjuka och ömtåliga, och sprider gärna ut rykten om att de inte går att artbestämma förrän de har gjorts förglösa med lut, plattats till på glas och utsatts för noggranna mätningar. Huvudmålsättningen med mitt projekt är att producera en handbok som öppnar dörren till bladlusvärldens hemligheter utan tidskrävande laboratoriearbete och dyrbar utrustning. Största delen av vårt lands ca 480 bladlusarter går att identifiera på basen av färg, värdväxt och sk. habitus. Förutom Finlands fauna kommer boken att behandla över 200 arter som förekommer i grannländerna. Projektet fick sin början via miljöministeriets PUTTE-finansiering, och är nu i skrivskede.

Adelges abietis Lasius niger, Trama troglodytes

Uppföljning och rödlistebedömning av Finlands halvvingar och små insektsordningar

Till Hemiptera-expertgruppens ansvarsområde hör halvvingar (Hemiptera), rätvingar (Orthoptera), tvestjärtar (Dermaptera), kackerlackor (Blattodea), tripsar (Thysanoptera), stövsländor (Psocoptera), nätvingar (Neuroptera) och näbbsländor (Mecoptera). Föregående rödlista publicerades år 2010, och nästa bedömning görs år 2020.

Finansiering och arbetsinsats: Miljöministeriet, LUOMUS, Åbo universitet, Kuopio naturhistoriska museum, Forststyrelsen

Arbetsgrupp: Anders Albrecht (LUOMUS, ordf.), Petri Ahlroth (Finlands miljöcentral SYKE), Seppo Karjalainen (Forststyrelsen), Jukka Kettunen (Kuopion luonnontieteellinen museo), Jani Kirjavainen (Tammerfors Entomologiska Förening), Ilpo Mannerkoski (SYKE), Keijo Mattila (Tammerfors Entomologiska Förening), Veikko Rinne (Åbo universitet), Teemu Rintala (Forststyrelsen, sekr.), Guy Söderman (SYKE).

Elasmostethus interstinctus Chorthippus parallelus Boreus westwoodi

 

Ansvarig person: 
Anders Albrecht
3.11.2016