LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Artskydd och hotade arter

Finska staten har förbundit sig att följa FN:s konvention om biologisk mångfald, enligt vilken vi i allt högre grad ska rikta resurser på att klarlägga och stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden. Många fattiga länder har en rik natur, som de inte kan kartlägga – och därmed skydda – utan vår hjälp. Luomus är med om att skapa kunskap om olika artgrupper i Finland och i världen samt utveckla skyddsmetoderna.

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
3.11.2016