LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Ut­dik­ning för­kla­rar till­ba­ka­gång­en av häck­fåg­lar på myr­mark – tra­nans ök­ning är inte or­sa­ken

20.4.2020

Tranornas häckande bestånd har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Samtidigt har många andra på myrar häckande fågelarter minskat. Enligt en färsk undersökning hänger tranans ökning inte ihop med tillbakagången av de andra arterna.

Kattugglans skydds­färg be­ror på snöom­stän­dig­he­ter­na

11.2.2020

En färsk forksningsrapport i tidsskriften Ecology and Evolution visar att snötäcket påverkar hur bra skyddsfärgen fungerar för dagvilande kattugglor.

Aka­de­mi­ker Il­k­ka Hanskis be­ty­dan­de in­sekts­sam­ling in­för­li­vad i Na­tur­hi­sto­ris­ka cen­tral­mu­se­ets sam­ling­ar

16.10.2019

Ilkka Hanskis insektssamling omfattar 13 423 uppnålade flugor och skalbaggar, av vilka 350 är bristfälligt kända arter från Madagaskar, Borneo, Sulawesi, Sumatra, afrikanska kontinenten och Sydamerika.

Ullhåriga mammutens utdöende– en kombination av anpassningar, föränderlig miljö och slumpen?

23.9.2019

Man har fått ny information om vad som orsakade den ullhåriga mammutens slutliga utdöende. En färsk internationell forskning som utnyttjade isotopanalyser kom fram till att det inte var klimatförändringen som påverkade kvaliteten och tillgänglighet av mammutens föda.

Låg ungproduktion hos vildänder

14.8.2019

De fyra viktigaste jaktbara andarterna i Finland hade låg ungproduktion sommaren 2019. Detta framgår av sjöfågelinventeringen på insjöarna. De häckande populationerna var i stort sett oförändrade jämfört med ifjol.

Ekologiska djurgårdar gagnar fåglar som häckar i jordbruksmiljö

16.5.2019

Med hjälp av sina jordbruksstöd strävar Europeiska unionen efter att förbättra naturens mångfald i jordbruksmiljöer. En ny finländsk studie visar att den enda stödformen som får fågelbestånden att växa är stöd till ekologiska djurgårdar.

Information om hökbon ska trygga häckningen

10.5.2019

Mängden hökfåglar som häckar i skogarna har minskat konstant. Om ingen känner till boplatserna går de förlorade i  avverkningar. Därför ser skogsägare nu i e-tjänsten MinSkog.fi var hökfågelbona finns.

Hjälp fladdermusforskare och bli insamlare för spillningsbanken

29.4.2019

En finländsk forskningsgrupp söker frivilliga för att samla in prover av fladdermusspillning i hela Norden. Undersökningen utreder klimatförändringens inverkan på fladdermössens reproduktion och diet. Anmäl dig före slutet av maj! 

Naturhistoriska centralmuseet lockade allt fler besökare 2018

26.4.2019

I fjol besökte allt som allt 266 000 naturvänner i olika åldrar Naturhistoriska centralmuseet Luomus besöksmål Naturhistoriska museet och de två botaniska trädgårdarna.

Snart dags för sjöfågelinventering – taxeringen ger viktig information om sjöfågelpopulationerna

23.4.2019

Det viktigaste målet med sjöfågelinventeringen är att följa upp förändringarna i de häckande populationerna och kartlägga ändernas fortplantningsresultat i olika slags vattenområden och på olika håll i Finland.  

Pages