LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

ESCAPE – Ex situ bevarande av finländska vilda växter

Vad är ESCAPE projektet?

ESCAPE, det vill säga projektet för ex situ bevarande av finländska vilda växter (Ex-situ conservation of Finnish native plant species) är ett projekt finansierat genom programmet EU Life+. Projektet verkställs av Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum Luomus, Uleåborg universitets botaniska trädgård, Finlands miljöcentral och Forststyrelsen. Delfinansiering fås av Finlands miljöministerium. Det femåriga projektet fortgår till och med slutet av augusti 2017. Luomus har därefter förbundit sig att finansiera fröbanken som grundats som en del av projektet.

Vad är ex situ -bevarande?

Ex situ -bevarande av vilda arter innebär att man skyddar dem utanför deras naturliga habitat. Det komplementerar in situ -bevarande, vilket i sin tur innebär försäkrande av en arts fortlevnad i dess ursprungliga förekomstområde. Ex situ -bevarande görs av bl.a. zoon, akvarier, botaniska trädgårdar och olikaslags genbanker.

Varför minskar naturens mångfald?

Utarmningen av naturens mångfald är ett av de största hoten mot mänsklighetens framtid. Försämringen av ursprungliga vilda arters levnadsomständigheter och fragmenteringen av deras habitat begränsar arters fortlevnad, minskar den genetiska mångfalden och kan slutligen leda till att arter dör ut. Utdöda arter kan inte längre fås tillbaka. ESCAPE försäkrar för sin del att naturens mångfald bevaras för kommande generationer.

Vad gör ESCAPE?

ESCAPE ökar mängden arter som bevaras ex situ och utvecklar metoder för deras skydd.

Fröbanker och djupfrysning

För att kunna bevara växtarter har en nationell fröbank för vilda växtarter grundats i Helsingfors universitets botaniska trädgård i Gumtäkt. Det finns ändå arter som inte producerar frön som kan förvaras en längre tid. De kan istället förvaras i trädgårdarnas samlingar utomhus eller också kan man isolera cellvävnad som kan bevaras djupfryst. Uleåborg universitets botaniska trädgård ansvarar för djupfrysning av vävnadssampel i ESCAPE-projektet. Cellvävnaderna kan senare tinas upp och individmängden kan ökas med hjälp av så kallad mikropropagering. ESCAPE erbjuder möjligheter för att tillämpa dessa metoder i skyddandet av hotade arter.

Maastosta kerätyt siemenet puhdistetaan vetokaapissa (Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus) Puhdistetut siemenet käydään mikroskoopin alla läpi (Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus)
Siemenpankkiin valitut siemenet kuivataan (Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus) Siemenpankkiin talletettavat siemenet suljetaan ilmatiiviiseen foliopussiin (Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus)

Återinföring och assisterad migration

Växtmaterial som bevarats ex situ kan återinföras till naturen, ofta till artens ursprungliga förekomstområde. I och med klimatförändringen har också möjligheten att föra individer av hotade arter till nya områden lyfts fram. I assisterad migration hjälper man arter att flytta till nya, klimatmässigt lämpliga områden ifall det ursprungliga området blir olämpligt. I ESCAPE-projektet undersöks användandet av ex situ -bevarade växtarter för båda dessa ändamål.  

Information för beslutsfattare och allmänheten

ESCAPE ökar beslutfattares och allmänhetens medvetande om skyddandet av hotade växtarter samt växtrikets betydelse för mänskligheten.

Projektets bakgrund

ESCAPE-projektet verkställer för sin del den världsomfattande växtskyddsstrategin, vars målsättningar Finland har godkänt. Enligt dessa målsättningar borde 75 % av hotade växtarter vara skyddade ex situ år 2020 och 25 % av dessa med i återinföringsprogram.

För tillfället hör 197 kärlväxtarter i Finland till hotkategorierna sårbar, starkt hotad eller akut hotad. Endast 11 % av dem är bevarade ex situ. Det finns alltså ett stort behov av att utveckla ex situ -skydd.  

Kontakt

Projektets ledare, doc. Marko Hyvärinen (förnamn.efternamn@helsinki.fi)

Projektkoordinator, doc. Sanna Laaka-Lindberg (lförnamn.efternamn@helsinki.fi)

www.facebook.com/kasvitieteellinenpuutarha (på finska)

Material (på engelska och finska)

 

 

     

Ansvarig person: 
Sanna Laaka-Lindberg
15.11.2017