LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Häckfåglarnas linje- och punkttaxeringar

  Linjetaxering

  Fasta standardrutternas linjetaxeringar ger snabbt en representativ bild av omgivningens häckfågelbestånd. Taxeringen görs tidigt på morgonen i juni under fåglarnas bästa sångtid. Fåglarna inventeras längs en ca 6 km lång linje. Linjetaxeringen påminner om punkttaxeringen, men i linjetaxeringen observeras även sträckorna mellan punkterna. 

  Linjetaxeringen av fasta standardrutter inleddes i samband med Finlands tredje fågelatlas år 2006–2010. Ett nätverk av standardrutter fördelar sig med 25 km mellanrum över hela Finland. 

  Anvisningar

   

  Reservering av en standardrutt, rapportering av linjens observationer

  För att reservera en linje och rapportera observationer från den: 

  1. Registrera dig och logga dig in på laji.fi -sidan (www.laji.fi: höger övre hörn).
  2. När du har loggat in kan du granska standardrutter genom att välja Vihko > Linjetaxeringar av terrestra fåglar (Maalintujen linjalaskennat) > Standardrutter och rapportering (Vakiolinjat ja ilmoittaminen). Där hittar du en lista över standardrutterna (Linjaluettelo) samt en karta över dem.
  3. Välj en linje och begär om tillgång till en blankett. Du behöver begära om tillgång bara den första gången – hädanefter identifieras du automatiskt som en linjetaxerare.
  4. När din begäran har godkänts kan du reservera en eller flera lediga standardrutter: Välj standardrutt (Valitse linja) > Boka (Varaa).
  5. Personalen på Fågeluppföljningen skriver ut och skickar en karta och en fältblankett åt dig.
  6. På sidan för din standardrutt uppenbarar sig texterna Rapportera en ny taxering för denna rutt (Ilmoita uusi laskenta tälle reitille) och Avboka rutt (Vapauta varaus).
  7. Tryck på Avboka rutt (Vapauta varaus) så fort som möjligt om du får ett förhinder och inte kan utföra taxeringen.
  8. Efter taxeringen kan du rapportera dina observationer via knappen Rapportera en ny taxering för denna rutt (Ilmoita uusi laskenta tälle reitille).

  Mera anvisningar hittar du under Instruktioner (Ohjeet) på vänstra menyn samt via ?-ikonerna invid fälten på blanketten.

  Vi hoppas att du rapporterar dina observationer inom kort efter taxeringen. Om du rapporterar via portalen skall fältblanketten returneras per post. Om du gör rapporteringen på papper, ber vi dig skicka dem per post till Fågeluppföljningen direkt efter taxeringen. 

  Fältblanketten nedan kan användas och skrivas ut för linjetaxeringar som inte utförs på standardrutter. Standardrutternas fältblanketter har de senaste biotoptyperna färdigt ifyllda till skillnad från blanketten nedan.

   

  Linjetaxeringens grunder        

  Taxeringen kräver en god fågelartkännedom inklusive sång- och varningsläten. Fåglarna räknas på det 50 m breda huvudstråket (25 m på båda sidorna om taxeraren) samt på hjälpstråket (området utanför huvudstråket).  För övrigt är linjetaxering inte mycket svårare än vinterfågeltaxering. Om det skett förändringar på ruttens biotoper (t.ex. avverkning) kan du uppdatera biotoperna samtidigt som du räknar fåglar. Om du är osäker på hur man bestämmer biotoper kan du också bara inventera fåglarna. Genom att också anteckna biotoperna samlar man in viktig information om arternas riklighet i olika livsmiljöer.  

  Linjetaxeringar har utnyttjats för att bestämma fågelarternas antal, tätheter samt årliga beståndsförändringar i olika livsmiljöer i hela Finland. Under de senaste 70 åren har ungefär 10 000 linjerutter inventerats i Finland. Inget annat land har ett lika omfattande kvantitativt långtidsdata över sin fågelfauna som Finland. Linjetaxeringarnas främsta resultat har presenterats i boken ”Muuttuva pesimälinnusto” som publicerades år 1998 (Väisänen, R. A., Lammi, E. ja Koskimies, P.; Otava, Helsinki, 567s.). 

  Om du behöver en karta för att planera en linje kan du printa den t.ex. via Karttapaikka.

  Om du vill inventera flera linjerutter och du har tidigare erfarenhet av linjetaxeringar kan du fråga Fågeluppföljningen om reseersättningar.  

   

  Punkttaxering

  Punkttaxering är en inventeringsmetod som är lätt att kombinera med övrig fågelskådning. Den ger taxeraren minnesvärda upplevelser under fåglarnas bästa sångtid. Samtidigt befrämjar man fågel- och naturskyddet genom att samla in information om vår fågelfauna och förändringar i livsmiljöer. 

  Med hjälp punkttaxeringar av terrestra fåglar kan man följa med årliga variationer i fågelbestånden och fåglarnas livsmiljöer. Eftersom fågelarterna varierar ifråga om märkbarhet avspeglar punkttaxeringen arternas förekomst inte lika bra som linjetaxeringen. Punkttaxering är dock betydligt lättare att utföra.

  Blanketter

  Du kan spara dina observationer på en elektronisk blankett eller en pappersblankett, som skickas till Naturhistoriska museet per post.

  Elektroniska blanketten hittas på https://www.laji.fi

  Anvisningar för ifyllning av blanketten hittas här.

  Pdf-filerna nedan kan skrivas ut, ifyllas och skickas till Fågeluppföljningen (före slutet av augusti).

  Punkttaxeringens grunder

  Taxeringen kräver en god fågelartkännedom inklusive sång-, varnings- och lockläten. Taxeraren bestämmer själv sin rutt, som består av 20 taxeringspunkter. Observationstiden är exakt 5 min. per punkt. Alla fågelindivider inom en 50 m radie och utanför den antecknas. Varje punkttaxeringsrutt inventeras en gång under häckningssäsongen: tidigt på morgonen i slutet av maj eller i juni. Punkttaxeringen upprepas årligen av samma taxerare under likadana omständigheter. 

  Punkttaxeringen togs i bruk i Finland år 1984 för att utöka det årligt uppsamlade uppföljningsmaterialet. I Finland inventeras årligen ca 50–60 punktrutter, medan antalet i Sverige och Danmark är ca 270 rutter. För att vi skall komma i fatt våra grannländer hoppas vi på att så många som möjligt skulle delta i den årliga punkttaxeringen. 

   

  På Fågeluppföljningens forskningssidor kan du läsa om forskningar som utnyttjat taxeringsdata.

   

  Ansvarig person: 
  Heidi Björklund
  31.3.2021