LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Mångfaldig skog

En gammal skog i naturligt tillstånd är som en hemlighetsfull trollskog. I en gammal skog finns det gamla, unga, små och enorma träd. En del träd kan vara nedbrunna efter en skogsbrand, medan andra kan ha fällts av en storm. När ett träd dör - antingen stående eller på marken - räcker det tiotals år för det att murkna. Det är viktigt att det finns murket träd i skogarna, eftersom det erbjuder ett hem åt hundratals arter och ger näring åt växterna. En skog med mycket djur- och växtarter sägs vara en mångfaldig skog.

 

Tall Pinus sylvestris

Tallen är Finlands allmännaste träd. Den är som ståtligast efter att den fyllt 150 år då den omges av ett tjockt sköldbarkslager. En tall som dött stående och har en silverfärgad yta kallas för torraka.

Asp Populus tremula

Asplöven prasslar och får en vacker höstfärg, men trädet har också en viktig roll som flygekorrens och hackspettarnas hemträd. På aspen lever många insekt-, fågel-, svamp- och däggdjursarter varav flera är utrotningshotade. Aspen är också viktig föda för flera viltarter. 

Vårt- och glasbjörk Betula pendula och Betula pubescens

Björken är bekant från bastukvaster och midsommar. En del svampar kan leva i ett nära förhållande med björkar och andra träd. Detta samspel kallas för svamprot (mykorrhiza). Via svamproten får svampen näring av trädet och trädet får vatten och mineralämnen av svampen. 

Kataja

En Juniperus communis

Den buskartade enen är ett litet, ihärdigt och allmänt träd, som är närmast kännt för sina kryddiga bär. Som ett stort pelarformat träd är enen sällsynt och värdefull. 

Gran Picea abies

I Finland är granen det allmännaste trädslaget efter tallen. I gamla naturenliga granskogar kan man hitta sällsynta och utrotningshotade tickor. Lappticka, gränsticka och ostticka är exempel på tickor som lever i gamla granskogar. 

Sälg Salix caprea

Sälgen växer ofta som en storvuxen buske, men den kan också bli ett mångförgrenat träd. Sälgen är ett viktigt växtunderlag och en viktig näringskälla för flera sällsynta lav-, svamp- och insektarter.

 

Ansvarig person: 
Markku Liinamaa, översättning Hanna Hyvönen
29.10.2018