LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Växtatlas

Utbredningskartorna för Finlands kärlväxter

Bakgrund

Grunden för Växtatlas eller utbredningskartorna för Finlands kärlväxter är växtdatabasen Kastikka, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet. Redan i mitten av 1960-talet började man bilda växtdatabasen, och fram till maj 2016 hade cirka 6,3 miljoner växtobservationer lagrats i databasen. Observationerna baserar sig på prover i de finländska botaniska museerna, på skriftliga uppgifter som bevarats i museernas arkiv, och på botaniska publikationer. Den första versionen av kartsamlingen publicerades år 1992 som digital kopia fördelad på disketter och den andra versionen år 1995. Vid granskning av kartorna bör man iaktta, att de kan vara bristfälliga till sin täckning, samt att de kan vara inexakta på olika sätt och innehålla fel.

Delta i atlaskarteringen

Du kan delta i uppföljningen av växtkarteringen och kompletteringen av atlasen genom att sända prover till de botaniska museerna, eller genom att leverera observationer på pappersblanketter (fältkort som botaniska museet tillhandahåller) eller i på förhand överenskommen filform. För att delta i atlaskarteringen tag kontakt med Raino Lampinen (kontaktuppgifterna hittas nedan). Jämsides med dessa traditionella metoder kommer senare att stå till buds möjligheten att inskriva sina observationer via nätet direkt i sin egen observationsdagbok i Hatikka. De växtobservationer, som lagrats i Hatikka, syns för tillfället inte på utbredningskartorna.

Vid kalkyl av kartornas frekvensuppskattningar medtas observationer från vältäckta kvadratkilometer. Omfattande förteckningar önskas speciellt från sådana kvadratmil, från vilka förteckningar saknas. Ju längre borta de nya rutorna är från tidigare karterade rutor (speciellt från rutkoncentrationerna), desto större är deras kalkylerade inverkan på de nya kartorna.

Ju äldre en artobservation i en viss milsruta är, desto större är möjligheten att arten försvunnit från ifrågavarande ruta. Därför är det önskvärt att observationer även över allmänna arter inskrivs i de rutor, som på kartan är gula eller röda..

Kontaktuppgifter

Raino Lampinen
Botaniska enheten, Naturhistoriska centralmuseet
PL 7, 00014 Helsingfors universitet
e-post: förnamn.efternamn@helsinki.fi

 

(upprätthållande av databasen, kartornas innehåll)

Tapani Lahti
Naturhistoriska centralmuseet
PL 7, 00014 Helsingfors universitet
e-post: förnamn.efternamn@helsinki.fi

 

(frekvenskalkyl och övrig programmering)

Ansvarig person: 
Raino Lampinen / Hanna Hyvönen (översättare)
14.5.2020